MVBT civil társaság - Társasági Szerződés

 

 

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

civil társaság

 

Társasági Szerződése

 

Alulírottak, egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú társasági szerződését.

 

I.

 

A CIVIL TÁRSASÁG ELNEVEZÉSE ÉS JOGÁLLÁSA

 

1.1.          A civil társaság neve: Magyar – Vietnami Baráti Társaság

1.2.          A civil társaság jogállása:Természetes személyek, nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására, polgári jogi társasági szerződéssel létrehozott társaság. A civil társaság jogi személyiséggel nem rendelkezik.

1.3.     A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

1.4      A civil társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.5.     A civil társaság nem jogi személyiség, hatóság vagy bíróság felé bejelentési vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terheli.

 

II.

 

A CIVIL TÁRSASÁG CÉLJA

 

2.1.      A civil társaság tagjainak közös céljai, közösségi tevékenységük

A Társaság tagjai a világ népei barátságának szellemében ápolják a magyar – vietnami társadalmi és kulturális kapcsolatokat; a népi diplomácia eszközeinek útján törekednek a két ország művelődési, gazdasági és egyéb kapcsolatainak erősítésére, s fő feladatuknak tekintik a vietnami kultúra magyarországi megismertetését és népszerűsítését.

A Társaság tagjai éves program alapján közös érdeklődésüknek megfelelően kulturális és szakmai programokat, rendezvényeket, találkozókat szerveznek. Céljaik megvalósítása érdekében szorosan együttműködnek mindazokkal a magyarországi politikai, társadalmi, kulturális és gazdálkodó szervekkel és intézményekkel, amelyek már eddig is jelentős kapcsolatokat építettek ki, vagy kívánnak a jövőben kiépíteni vietnami partnerekkel. A Társaság párt-semleges, politikai pártokat nem támogat és politikai pártoktól támogatást nem fogad el.
A Társaság örömmel fogadja a Magyar - Vietnami Barátság nevét viselő intézmények részvételét és támogatását.

A szerződő felek (ideértve a csatlakozó feleket is) kötelezik magukat, hogy a Társaság céljai megvalósulása érdekében önkéntes alapon vagyoni támogatás nyújtanak.

 

III.

A TÁRSASÁG LÉTREJÖTTE

3.1.      A Magyar – Vietnami Baráti Társaság a Magyar – Vietnami Baráti Társaság egyesületből, természetes személyek által alapítva a jelen társasági szerződéssel (Társasági Szerződés) jön létre az alapító tagok általi aláírással.

 

IV.

A TÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

4.1.      A Társaságba bármely természetes személy beléphet, aki a Társaság Társasági Szerződését magára nézve kötelezőnek ismeri el, azokat elfogadja és teljesíti a Társaság tevékenységének folytatásához indokolt és szükséges vagyoni hozzájárulást, a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg.

4.2.      A Társaságba belépni kívánó személy belépési nyilatkozatban köteles nyilatkozni a Társaságba történő belépési szándékáról, a Társasági Szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról, valamint személyes adatainak kezeléséről.

 

 

V.

 

VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS

 

5.1.      A Társaság tagjai a Társasági Szerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek és tevékenységük kockázatát közösen viselik.

5.2.      A vagyoni hozzájárulás (támogatás) mértéke jelen szerződés aláírása időpontjában minimálisan évi 5000.- forint, de bármely tag ettől felfelé, anyagi lehetőségéhez képest eltérhet. A vagyoni hozzájárulást a belépéskor kell megfizetni, majd azt követően évente a tárgyév március 31. napjáig teljesíteni a Társaság nevére, pénzintézetnél megnyitott bankszámlára történő átutalással, befizetéssel, csekken, vagy készpénzben történő megfizetéssel.

5.3.      A vagyoni hozzájárulás közös tulajdonba kerül, a Társaság céljait szolgáló felhasználását a Társaság Ellenőző Bizottsága felügyeli.

 

 

VI.

 

A TÁRSASÁG ÜGYVITELE ÉS KÉPVISELETE

 

6.1.      A Társaság hivatalos képviseletét az ügyvivő (elnök) látja el, a szerződő felek a Társasági Szerződés aláírásával az ügyek vitelére (elnöki teendők ellátására) Dr. Botz László –t bízzák meg öt év időtartamra, tevékenységét az alapító tagok, mint elnökség és ellenőrző bizottság segítik. A Társaság célszerűségi megfelelőségét és a közös vagyon felhasználását választott Ellenőrző Bizottság felügyeli. Az elnököt, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait a továbbiakban öt évenként a Társaság tagsága választja meg.

6.2.      Az ügyvivő (elnök), az elnökségi és ellenőrző bizottsági tagok feladatukat önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzik.

6.3.      A Társaság székhelye: 1062. Budapest, Bajza u.54.

6.4.      A Társaság elnöksége kapcsolatot a tagokkal az általuk megadott, saját néven álló vagy hitelesen beazonosíthatóan megadott e-mail levelezés útján, a Társaság honlapján (www.magyar-vietnami.hu), illetve zárt Facebook oldalon (Magyar-Vietnami Baráti Társaság) keresztül tartja. Az elnökséggel való levelezés a magyar.vietnami@gmail.come-mail címen lehetséges.

 

 

VII.

 

A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

 

7.1.      A társaság megszűnik ha

            - célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;

            - a társaság tagsága közös elhatározással a megszűnés mellett dönt;

7.2.      Felmondás: A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (elnök) kivételével bármely tag, azonnali hatállyal, bármely okból, indoklás nélkül felmondhatja.

7.3.      A tag halála: A tag felmondása, illetve halála esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.

7.4.      Kizárás: A tag a társaságból kizárható, amennyiben a Társasági Szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, vagy a vele való együttműködést vagy a Társaság céljainak megvalósítását nagymértékben és súlyosan veszélyezteti.

7.5.      Törlés: Törölhető a Társaság soraiból az a tag, aki az elnökség bármely okból történő megkeresésére legalább hat hónap után nem válaszol.

 

 

VIII.

 

ELSZÁMOLÁS

 

8.1.      A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

 

IX.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

9.1.      A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni.

9.2.      A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

 

 

X.

 

A MVBT CIVIL TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGE

 

10.1.    Székhely: 1062. Budapest, Bajza u.54.

10.2.    Levelezési cím: 1163. Budapest, Vörösmajor u.4.

10.3.    E-mail cím: magyar.vietnami@gmail.com

10.4.    Web: www.magyar-vietnami.hu

10.5.    Facebook oldal:Magyar - Vietnami Baráti Társaság

 

Budapest, 2017 december  1 - én.

 

 

XI.

 

ALAPÍTÓK

Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Kevei Gyula

Kolossváry Miklós

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Vermes József