Társasági szerződés

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

civil társaság

 

Társasági Szerződése

 Alulírottak, egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú társasági szerződését.

I.

 A CIVIL TÁRSASÁG ELNEVEZÉSE ÉS JOGÁLLÁSA

 A civil társaság neve: Magyar – Vietnami Baráti Társaság

 A civil társaság jogállása: Természetes személyek, nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására, polgári jogi társasági szerződéssel létrehozott társaság. A civil társaság jogi személyiséggel nem rendelkezik.

 1.3.     A civil társaság gazdaságivállalkozási tevékenységet nem végezhet.

1.4      A civil társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.5.     A civil társaság nem jogi személyiség, hatóság vagy bíróság felé bejelentési vagy

nyilvántartásba vételi kötelezettség nem terheli.

 

II.

 A CIVIL TÁRSASÁG CÉLJA

 2.1.      A civil társaság tagjainak közös céljai, közösségi tevékenységük

A Társaság tagjai a világ népei barátságának szellemében ápolják a magyar – vietnami társadalmi és kulturális kapcsolatokat; a népi diplomácia eszközeinek útján törekednek a két ország művelődési, gazdasági és egyéb kapcsolatainak erősítésére, s fő feladatuknak tekintik a vietnami kultúra magyarországi megismertetését és népszerűsítését.

A Társaság tagjai éves program alapján közös érdeklődésüknek megfelelően kulturális és szakmai programokat, rendezvényeket, találkozókat szerveznek. Céljaik megvalósítása érdekében szorosan együttműködnek mindazokkal a magyarországi politikai, társadalmi, kulturális és gazdálkodó szervekkel és intézményekkel, amelyek már eddig is jelentős kapcsolatokat építettek ki, vagy kívánnak a jövőben kiépíteni vietnami partnerekkel. A Társaság párt-semleges, politikai pártokat nem támogat és politikai pártoktól támogatást nem fogad el.
A Társaság örömmel fogadja a Magyar – Vietnami Barátság nevét viselő intézmények részvételét és támogatását.

A szerződő felek (ideértve a csatlakozó feleket is) kötelezik magukat, hogy a Társaság céljai megvalósulása érdekében önkéntes alapon vagyoni támogatás nyújtanak.

 

III.

A TÁRSASÁG LÉTREJÖTTE

3.1.      A Magyar – Vietnami Baráti Társaság a Magyar – Vietnami Baráti Társaság egyesületből, természetes személyek által alapítva a jelent társasági szerződéssel (Társasági Szerződés) jön létre az alapító tagok általi aláírással.

 

IV.

A TÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

4.1.      A Társaságba bármely természetes személy beléphet, aki a Társaság Társasági Szerződését magára nézve kötelezőnek ismeri el, azokat elfogadja és teljesíti a Társaság tevékenységének folytatásához indokolt és szükséges vagyoni hozzájárulást, a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg.

4.2.      A Társaságba belépni kívánó személy belépési nyilatkozatban köteles nyilatkozni a Társaságba történő belépési szándékáról, a Társasági Szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról, valamint személyes adatainak kezeléséről.

 

V.

 VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS

5.1.      A Társaság tagjai a Társasági Szerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek és tevékenységük kockázatát közösen viselik.

5.2.      A vagyoni hozzájárulás (támogatás) mértéke jelen szerződés aláírása időpontjában minimálisan évi 5000.- forint, de bármely tag ettől felfelé, anyagi lehetőségéhez képest eltérhet. A vagyoni hozzájárulást a belépéskor kell megfizetni, majd azt követően évente a tárgyév március 31. napjáig teljesíteni a Társaság nevére, pénzintézetnél megnyitott bankszámlára történő átutalással, befizetéssel, csekken, vagy készpénzben történő megfizetéssel.

5.3.      A vagyoni hozzájárulás közös tulajdonba kerül, a Társaság céljait szolgáló felhasználását a Társaság Ellenőző Bizottsága felügyeli.

 

VI.

A TÁRSASÁG ÜGYVITELE ÉS KÉPVISELETE

 6.1.      A Társaság hivatalos képviseletét az ügyvivő (elnök) látja el, a szerződő felek a Társasági Szerződés aláírásával az ügyek vitelére (elnöki teendők ellátására) Dr. Botz László –t bízzák meg két év időtartamra, tevékenységét az alapító tagok, mint elnökség és ellenőrző bizottság segítik. A Társaság célszerűségi megfelelőségét és a közös vagyon felhasználását választott Ellenőrző Bizottság felügyeli. Az elnököt, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait a továbbiakban két évenként a Társaság tagsága választja meg.

6.2.      Az ügyvivő (elnök), az elnökségi és ellenőrző bizottsági tagok feladatukat önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 6.3.      A Társaság székhelye: 1163. Budapest, Vörösmajor u.4.

6.4.      A Társaság elnöksége kapcsolatot a tagokkal az általuk megadott, saját néven álló vagy hitelesen beazonosíthatóan megadott e-mail levelezés útján, a Társaság honlapján (www.magyar-vietnami.hu), illetve zárt Facebook oldalon (Magyar-Vietnami Baráti Társaság) keresztül tartja. Az elnökséggel való levelezés a magyar.vietnami@gmail.com e-mail címen lehetséges.

 

VII.

 A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

7.1.      A társaság megszűnik ha

– célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;

– a társaság tagsága közös elhatározással a megszűnés mellett dönt;

7.2.      Felmondás: A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (elnök) kivételével bármely tag, azonnali hatállyal, bármely okból, indoklás nélkül felmondhatja.

7.3.      A tag halála: A tag felmondása, illetve halála esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.

7.4.      Kizárás: A tag a társaságból kizárható, amennyiben a Társasági Szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, vagy a vele való együttműködést vagy a Társaság céljainak megvalósítását nagymértékben és súlyosan veszélyezteti.

7.5.      Törlés: Törölhető a Társaság soraiból az a tag, aki az elnökség bármely okból történő megkeresésére legalább hat hónap után nem válaszol.

 

VIII.

 ELSZÁMOLÁS

 8.1.      A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

IX.

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 9.1.      A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni.

9.2.      A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

 

X.

 A MVBT CIVIL TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGE

 10.1.    Székhely: 1163. Budapest, Vörösmajor u.4.

10.2.    Levelezési cím: 1163. Budapest, Vörösmajor u.4..

10.3.    E-mail cím: magyar.vietnami@gmail.com

10.4.    Web: www.magyar-vietnami.hu

10.5.    Facebook oldal: Magyar – Vietnami Baráti Társaság

 

Budapest, 2017 december  1 – én.

 

 

XI.

ALAPÍTÓK

 Dr. Botz László

Bányai Levente (+)

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Kevei Gyula (+)

Kolossváry Miklós

Dr. Kovács Tamás (+)

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Vermes József